Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

RUMLIGT DIFFERENTIEREDE SCENARIER TIL NEDBRINGNING AF LANDBRUGETS KVÆLSTOFUDLEDNING

Ph.d.-forsvar, torsdag den 17. maj 2018, Fatemeh Hashemi.

17.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Fatemeh Hashemi

Der blev gennemført en gennemgang af 130 publicerede artikler med scenariebaseret modellering af metoder til reduktion af landbrugets næringsstofbelastning af vandmiljøet. Baseret på denne oversigt der udviklet nye metoder til scenarioanalyse i to danske vandoplande (Norsminde og Odense) baseret på rumligt differentierede aspekter af udledningen af kvælstof (N) til vandmiljøet. Endvidere blev potentialet for tiltag i landbruget og i landskabet for reduktion af nitratbelastningen undersøgt i Odense oplandet. Metoderne baserede sig på retention (reduktion) af nitrat i grundvandet, men da kortlægningen af denne retention er behæftet med stor usikkerhed, blev der udviklet  ny metoder til at undersøge betydningen af usikkerheden for effekt af målretning af tiltag (især braklægning) i forhold til retention og N-belastning. Det viste sig, at rumligt differentierede strategier til N-reduktion kan reducere N-belastningen væsentligt men lav påvirkning af landbrugsproduktionen, og denne potentielle gevinst varierer betydeligt mellem oplande afhængigt af rumlig variation i grundvand N-reduktion og arealanvendelse. Det vil imidlertid være vanskeligt at udnytte det fulde potentiale i praksis på grund af den nuværende landbrugsstruktur samt usikkerheden forbundet med højere opløsning af kort for N-reduktion i grundvandet. Resultaterne af forskningen bidrager til bedre forståelse af hvordan rumlig variation N-retention i grundvand kan udnyttes til at begrænse landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet. Ud fra et metodologisk synspunkt giver det grundlag for realistiske vurderinger af mulighederne for rumlig målretning af N-reduktionsforanstaltninger baseret på N-reduktion i Danmark.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agrøekologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid:
Torsdag den 17. May 2018, kl. 10.00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Metoder til vurdering af rumligt differentieret kvælstofreduktion i landbruget
Kontaktinfo: Fatemeh Hashemi, e-mail: Fatemeh.hashemi@agro.au.dk, tel.: +45 26333547
Bedømmelsesudvalg:
Professor Patrick Durand,  INRA UMR Sol Agro et hydrosystème Spatialisation, Agrohydrology-Team, France
Forsker Karl Richards, Teagasc Crops Environmentla and Land Use Programme, Ireland
Senior forsker Chris Kjeldsen  (chair), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Senior forsker Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018